Hlavná stránka

O nás

Občianske združenie : Pre Kysuce

Názov, sídlo a pôsobnosť
1. Názov občianskeho združenia: Pre Kysuce

2. Skrátený názov občianskeho združenia: Pre Kysuce

3. Preklad oficiálneho názvu pre medzinárodný styk: For Kysuce

4. Sídlo občianskeho združenia: Čadečka 198, 022 01 ČADCA

5. Občianske združenie je právnickou osobou, s vlastnou subjektivitou, ktorá vyvíja činnosť na území SR, v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Činnosť združenia (poslanie a ciele, aktivity)
1. Poslanie a ciele združenia: Slovenská organizácia podporujúca aktivity prospešné pre oblasť Kysuce. Je mimovládnym, nepolitickým a dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré majú záujem napomáhať rozvoju Kysúc najmä podporovaním rôznych aktivít, výskumom, vývojom a inováciami prostredníctvom posilňovania dostupných kapacít, budovaním vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou a zužitkovávaním domácich a zahraničných skúseností a kontaktov, ďalej rozvojom a poskytovaním pomoci záchrannými a humanitárnymi službami, ich koordináciou, vzdelávaním a prevenciou.

2. Aktivity združenia sú predovšetkým:
a. Vedecké, výskumné a vývojové aktivity,
b. Vzdelávacie aktivity vrátane rozvoja moderných spôsobov vzdelávania,
c. Prenos poznatkov z vedy, výskumu a vývoja do praxe,
d. Rozvoj zamestnanosti v regiónoch,
e. Tvorba koncepcií, analýz, prieskumov a štúdií, spracovanie programových a strategických dokumentov,
f. Vydavateľské, publikačné aktivity,
g. Aktivity think-tanku pre rozvoj vedy, výskumu a vývoja,
h. Informačné, osvetové, propagačné a marketingové aktivity,
i. Rozvoj a využívanie moderných info-komunikačných technológií, tvorba web stránok a rozvoj relevantného obsahu internetu, šírenie informácií prostredníctvom internetu, tvorba portálov, komunikačných a informačných bodov na internete, tvorba informačných nosičov,
j. Poskytovanie pomoci a záchranársky prác, vzdelávaním a prevenciou ľudí, ochrana a rozvoj duševného vlastníctva,
k. Rozvoj inovačného potenciálu podnikateľských a nepodnikateľských subjektov,
l. Rozvoj regiónov s ohľadom na inovácie, IKT, vzdelávanie a informačné aktivity,
m. Aktivity zamerané na networking, transfer know-how, budovanie sietí a rozvíjanie regionálnej, národnej a medzinárodnej spolupráce,
n. Podpora rozvoja a vytváranie verejno-súkromných partnerstiev (z angl. „Public Private Partnerships“),
o. Aktivity zamerané na rozvoj personálnych, technických, znalostných a inštitucionálnych kapacít vo vede, výskume a vývoji, školstve, informatizácii, štátnej a verejnej správe, neziskovom a ziskovom sektore, poradenské projekty, projekty technickej asistencie,
p. Organizovanie, facilitovanie a tréningové aktivity na workshopoch, konferenciách, pracovných stretnutiach a organizačné zabezpečenie týchto aktivít,
q. Poradenstvo v projektovom manažmente, finančnom riadení a financovaní projektov, poradenstvo pri plánovaní, implementácii, monitorovaní a evaluácii projektov; spracovanie projektových plánov a štúdií realizovateľnosti,
r. Poradenstvo v riadení v neziskovom, štátnom, verejnom a ziskovom sektore (stratégia, systémy a nástroje riadenia, oblasť riadenia ľudských zdrojov, marketingu a propagácie, financií, Public Relations, a ďalších oblastí riadenia).

3. Združenie bude zabezpečovať realizáciu týchto aktivít na pravidelnej a projektovej báze. Pri realizácii aktivít na projektovej báze podlieha realizácia projektu schváleniu štatutárnym orgánom. V prípade schválenia projektu štatutárnym orgánom je člen, ktorý navrhol realizáciu projektu vyzvaný na navrhnutie realizačného tímu, ktorý bude schválený v prípade, ak spĺňa nevyhnutné organizačné a odborné predpoklady. Činnosť organizačného tímu podlieha kontrole štatutárneho orgánu.